Keyer Beacon HF IZ0HCC

IZ0HCC/B HF

Frequenza: 14.099 Mhz Stato: ATTIVO Modo: CW (20 WPM) Potenza: 1 W Ubicazione: Roma – JN61GP Antenna: Vertical Antenna IZ0HCC/B IZ0HCC/B IZ0HCC/B JN61GP ROMA (3 Volte) poi 20s di portante — ON LINE — Ho inserito